da Stefano La Motta

“A M M U N I M E N T O 

Ranni è

lu “Regnu” di la funcia !

Ranni assai ……………

Ccù s’affaccia

a sta finestra

non la chiudi mai …………

E’ comu

 l’acqua immensa di lu mari

chi na

scoccia di nucidda

non po’ mai livari .

Ppi sta “Scienza”

occurri :

talentu, mudestia e ‘spirienza .

Mai fidarisi

di vecchi cridenzi ,

mai aviri tintinnamenti

e mai

diri falsità :

 la funcia punisci

senza pietà ………

                                                       Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Frevi   di   funcia 

Quann’è tempu di sti “ciuri”

lu funciaru va in “caluri” ……

Lassa amici , dinari e cunti ,

ppi scrutari chiani e munti ;

scappa , fui com’a ‘nu razzu

puru quannu ‘u tempu è pacciu .

Firriannu a cchiù non pozzu

si fa strada a ginucchiuni ,

fra spini , fraschi e sdirupuni .

Stancu-mortu , capu chinu :

“Ecce Homo” lu mischinu .

Iornu ppi iornu ,

scena chi non cancia ……

Chista “calura”  ……

E’ frevi di funcia ……

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

’U  funciaru  rivirenti 

Non sugnu scritturi

e nun tegnu meta ……

Ma si parru di la funcia ,

mi sentu pueta !

Sugnu funciaru ,

ppi ccù non l’afferra ,

amu circari li “ciuri” di la terra .

Valli e munti , bboschi e pprati ……

sunnu li me amici ……

sunnu li mè frati …… .

Quannu sugnu stancu e ccù ll’aria mesta ,

vaiu unn’iddi

mi fannu gran festa !

Ntrasu nta sta “casa” ccù i peti a punta

accarrizzannu li biddizzi tutti quanti !

Fremu di gioia

e mentri cogghiu li “ciuri”

sentu la vita ……

sentu lu “Criaturi” ……

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“   Salvamu  la  natura

Nnu gran “Maestru” lu munnu pittau ……

bbiddizzi rari ppi tutti rialau .

Ogni creatura si senti pueta ……

Si sbizzarrisci ……

Canta la vita , mai la finisci ……

Iò cantu lu virdi di li munti

e gridu forti a lu “pugnu” putenti ,

cchi ora scempiu putissi finiri !

Criamu li liggi da fari valiri !

Salvamu li doni di lu “Criaturi”

Salvamu li doni ppi li figghi a vviniri ……

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“   T i m p a z z u   ! 

Chiovi forti ,

fa friddu !

Lu ventu mai si stanca ……

Chi malu tempu !

Ora puru la luci manca ……

Di la casa non mi movu ,

cchi lu focu è appicciatu ,

lu vinu è bbonu

e lu manciari…… sbaddillatu !

Mentri fora ,

ancora lampi e trona :

lu tempu cchiù non cancia .

E iò non mi fidu a nnesciri

mancu ppi la …… funcia !

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“  Tempo  di  funcia 

Cadunu li primi acqui ,

caduno li primi fogghi …  .

S’arrifrisca l’aria ,

l’arbiri si fannu spogghi .

Nova stagiuni veni e annuncia

chi già è tempu :

tempu di funcia ||

A tutti l’uri vanno li funciuari

a ritta e a mmanca ppi ffirriari ……

Ccu ‘i cesti chini di sti “ciuri”

tornunu a vvalli e cantunu

li circaturi .

Cadunu li primi acqui ,

lu tempu cancia !

Bbeddu è lu boscu

rricamato a ffuncia ……  .

Munnu ‘ncantatu !

Ppi nnui chistu è surrisu !!

Picciotti !

Tinemulo caru stu “Paradisu” ……

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“   Bbeatu a ccù si la mancia

‘U profumu e ‘u sapuri di la funcia

assai noti sunnu a ccù si la mancia .

Na vota era a canni di lu puvireddu ……

La circava nta …… “nu munnu bbeddu” ……

Ni truvava a chilati e nni manciava a pansati .

‘Cu tempu, a natura tutta canciau !

E stu fruttu assai cchiù raru divintau ……

Ora , ‘cu si la mancia veramente ?

Pocu pirsuni o genti pussidenti !

Ma pi lu puvireddu è tempu di rinuncia ……

E , mischinu , sulu ricordi avi di la funcia .

                                                                          Stefano    La Motta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^